နောက်ဆုံးရ သတင်းနှင့် လှုပ်ရှားမှုများ

(1) Machine Tools Operator Course

(2) Tools and Die Maker Course

(3) CNC Operator Course

(4) Industrial Electrician Course

(5) Electronics Mechanics Course

(6) Welder & Sheet Metal Course

(7) Foundry Course

(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ေငြလဲႏႈန္း

Name

Email Address

Course of Interest

Message