အမှတ်စဉ်(၇) သင်တန်းဆင်းပွဲ

အမှတ်စဉ်(၇) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၆)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မြင်းခြံ)၏ စက်မှုကျွမ်းကျင်(၁)နှစ်သင်တန်း

အမှတ်စဉ်(၇) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

အမှတ်စဉ်(၇) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၆)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မြင်းခြံ)၏ စက်မှုကျွမ်းကျင်(၁)နှစ်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၇)